تخفیف ویژه صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه (تماس بگیرید) .